Appello in favore della Sezione Storia della Biblioteca Nazionale Slovena

Appello in favore della Sezione Storia della Biblioteca Nazionale Slovena (BNS) del suo personale e del suo patrimonio culturale

Trieste -

APPELLO

in favore della Sezione Storia della Biblioteca Nazionale Slovena (BNS) del suo personale e del suo patrimonio culturale

Il sindacato USB – Unione Sindacale di Base,
vi chiede di sostenere il nostro impegno in difesa dei livelli occupazionali e

dell'esistenza stessa di una importante istituzione culturale, patrimonio di tutta la comunità regionale.

La Biblioteca nazionale slovena e degli studi (BNS) è, infatti, uno degli enti primari della minoranza slovena in Italia. Si tratta di un'associazione privata “no profit” (i circa 120 soci non sono tenuti a versare alcuna quota associativa) che vive, di fatto, solo ed esclusivamente grazie al denaro pubblico ad essa destinato in base alla legge di tutela della minoranza Slovena in Italia (Legge n. 38 del 23.2.2001) e a quello erogato dalla Repubblica di Slovenia. (lo statuto della BNS lo trovate al link:

www.knjiznica.it/statut/

).

Oltre a due biblioteche, a Gorizia e Trieste, la BNS ha (o meglio, aveva) anche una <Sezione storia>. Si tratta di un centro di ricerca e archivio, l'unico degli Sloveni in Italia, che custodisce importanti fondi documentari e fotografici (per fare solo un esempio, l'archivio del fotografo triestino Mario Magajna di oltre 350.000 negativi) consultati da studiosi di tutta Europa, una istituzione unica nel panorama culturale, non solo regionale, ed in quanto tale patrimonio di tutta la comunità regionale e parte importante della identità di ciascuno di noi.

Nel novembre del 2012, anche a causa dei ritardi e dei tagli dei finanziamenti da parte dello Stato italiano (e di quello sloveno), il consiglio d'amministrazione della BNS ha deciso la messa in cassa integrazione dei tre dipendenti impiegati nella Sezione storia (tale situazione ha spinto alle dimissioni uno dei tre dipendenti).

Nel marzo di quest’anno, il CdA ha poi decretato la chiusura “per ragioni di sicurezza” dei locali della sezione, lasciando completamente incustoditi i materiali e rendendoli inaccessibili.

Dopo aver avviato al pensionamento un ulteriore dipendente, il 27 maggio il Consiglio d'amministrazione ha licenziato - senza preavviso - anche l'ultimo dipendente ancora impiegato alla sezione Storia della BNS: Sandi Volk, delegato sindacale USB.

Allo stato attuale, la Sezione storia è un magazzino di materiali incustoditi e senza dipendenti. Tutto questo è avvenuto in presenza del quasi raddoppio dei contributi che lo stato italiano verserà alla biblioteca per gli anni dal 2013 al 2015 e alla riduzione del personale della BNS.

La scrivente organizzazione sindacale ritiene tutto questo inaccettabile e si è pertanto impegnata in una battaglia che si pone come obiettivi il ritiro del licenziamento, il ripristino dei livelli occupazionali e la completa messa a disposizione della nostra comunità di un nostro comune patrimonio culturale.

A questo scopo ritiene utile che un numero elevato di cittadini, quale che sia la loro appartenenza nazionale, dimostrino il proprio sostegno alle nostre richieste ed il proprio interesse per il mantenimento di una parte significativa di quello che è anche un nostro patrimonio culturale, chiedendo di diventare soci dell'Associazione Biblioteca nazionale slovena e degli studi e, possibilmente, prendendo parte alla prossima assemblea generale dei soci (vi comunicheremo per tempo data e luogo dell’assemblea).

Per iscriversi (gratuitamente) basterà compilare il modulo allegato nella parte della lingua a voi nota. Il modulo compilato va inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi, via S. Francesco 20, Trieste, oppure inviato con lettera normale o consegnato a mano alla Federazione regionale USB FVG, Via Rittmeyer 6, 34100 Trieste, che provvederà a consegnarlo alla BNS.

Grazie a tutte\i.


POZIV
v podporo Odseka za zgodovino narodne in študijske knjižnice, njegovega osebja in kulturnega bogastva

Temeljna sindikalna zveza – Unione Sindacale di Base (USB)

vas poziva, da podprete njeno prizadevanje v obrambo zaposlitvene ravni in

samega obstoja pomembne kulturne institucije, ki je kulturna dediščina celotne deželne skupnosti.

Narodna in študijska knjižnica (NŠK) je namreč ena od primarnih ustanov

slovenske manjšine v Italiji. Je zasebna ustanova nepridobitniške narave (njenih 120 članov ne plačuje nobene članarine). Dejansko ustanova živi in deluje izključno na podlagi javnih sredstev, ki jih italijanska država prispeva na podlagi zakona za zaščito slovenske manjšine v Italiji (Zakon št. 38 z dne 23.2.2001) ter tistih, ki jih prispeva Republika Slovenija (statut NŠK dobite na spletni strani:

www.knjiznica.it/statut/

).

Poleg dveh knjižnic, v Trstu in Gorici, ima NŠK (ali bolje, je imela) tudi Odsek za zgodovino. Odsek je raziskovalno središče in arhiv, edini arhiv Slovencev v Italiji, ki hrani pomembne dokumentarne in fotografske fonde (npr. arhiv tržaškega fotografa Marja Magajne z več kot 350.000 negativov), ki se jih poslužujejo raziskovalci iz cele Evrope. Gre za edinstveno ustanovo v sklopu kulturnih institucij ne le naša dežele in je kot taka del kulturne dediščine celotne deželne skupnosti in pomemben del identitete vsakega izmed nas.

Novembra 2012 je Upravni odbor, tudi zaradi krčenja in kasnjenja pri izplačilih italijanske države (kot tudi slovenske), je postavil v dopolnilno blagajno vse tri uslužbence, ki so bili zaposleni na Odseku za zgodovino (to je enega od treh prisililo k odstopu).

Marca letos je UO odločil, da iz “varnostnih razlogov” zapre prostore Odseka za zgodovino, s tem pa je pustil gradivo popolnoma nenadzorovano in ga naredil nedostopnega.

Potem, ko je drugo uslužbenka Odseka prepričal, da odide v pokoj, je 27. maja UO odpustil – brez napovedi – tudi zadnjega uslužbenca, ki je bil zaposlen na Odseku za zgodovino, zgodovinarja Sandija Volka, sindikalnega delegata USB.

Sedaj je Odsek za zgodovino le skladišče nenadzorovanega gradiva, brez uslužbencev. Vse to pa se je zgodilo spričo skorajšnje podvojitve prispevkov, ki jih bo italijanska država nakazala NŠK v letih od 2013 do 2015.

Naša sindikalna organizacija ocenjuje, da je vse to nesprejemljivo in se je zato angažirala v boju, ki si postavlja za cilj preklic odpovedi, poplnitev osebja Odseka ter doseči, da postane ta del našega skupnega kulturnega izročila ponovno razpoložljiv za celonto našo skupnost.

Da dosežemo zastavljene cilje bi bilo v pomoč tudi to, da veliko število ljudi, ne glede na njihovo narodono pripadnost, dokaže podporo našim zahtevam in zavzetost za ohranitev pomembnega dela naše skupne kulturne dediščine s tem, da prosi za sprejem v članstvo Društva Narodna in študijska knjižnica in, po možnosti, sodeluje na prihodnjem občnem zboru (datum, urnik in kraj vam bomo pravočasno sporočili).

Za prošnjo za vpis (brezplačen) bo dovolj izpolniti, v vam poznanem jeziku, priloženi formular. Izpolnjeni formular pošljite s priporočeno pošto s povratnim potrdilom na naslov Narodna in študijska knjižnica, ul. S. Francesco 20, 34100, Trst, ali z navadno pošto oziroma izročite osebno na naslov Deželna zveza USB FJK, ul. Rittmeyer 6, 34100, Trst. Mi ga bomo nato posredovali NŠK.

Prav lepa hvala