COMUNICATO STAMPA - TISKOVNO SPOROČILO

Gorizia -

Il 9 gennaio 2014 si è tenuto a Gorizia (dalle 18 alle 20), in Corso G. Verdi 51, dinnanzi alla sede della biblioteca slovena “D. Feigel” in cui si è tenuta l’assemblea generale della Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi (BNS) il presidio di protesta organizzato da USB per

  • RIVENDICARE IL COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI CON LA RIASSUNZIONE DEL DIPENDENTE –DELEGATO SINDACALE DI USB - INGIUSTAMENTE LICENZIATO
  • LA RIAPERTURA IMMEDIATA ED IL RIPRISTINO DELLA PIENA OPERATIVITÀ DELLA SEZIONE STORIA DELLA BNS
  • CHIEDERE L’ACCOGLIMENTO DELLE NUOVE DOMANDE D’ISCRIZIONE ALLA BNS
  • IL RICAMBIO DELLA STRUTTURA DIRIGENTE IN MODO DA GARANTIRE LA TRASPARENZA, IL CONTROLLO E LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLA BNS

Al presidio, svoltosi in un clima combattivo ma sereno, hanno partecipato una trentina di coordinatori, attivisti, simpatizzanti sindacali e richiedenti l’iscrizione alla BNS.
Riguardo all’assemblea della BNS essa si è svolta alla presenza di un considerevole spiegamento delle forze dell’ordine e a porte chiuse, dato che la piccola minoranza degli attuali soci presenti all’assise ha deciso – con importanti espressioni di dissenso – di impedire di assistervi a chiunque non fosse nell’elenco degli attuali soci. Ignorando l’appello, proveniente da importanti organizzazioni della minoranza slovena, a rinviare l’assemblea per poter garantire la presenza tra i soci e nella direzione della BNS di tutte le varie componenti della minoranza slovena, nonché il dissenso di alcuni dei soci presenti, l’assemblea ha voluto comunque eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.
USB non può che constatare come un ente culturale e scientifico di pubblico interesse e che vive esclusivamente grazie a finanziamenti pubblici, come la BNS, venga gestito con sempre maggiore arroganza da un gruppo sempre più ristretto, che mentre si riempie la bocca della necessità di un allargamento della partecipazione e di una maggiore apertura, nella realtà ha talmente paura del confronto con i cittadini da rifiutare oltre 200 domande di iscrizione alla BNS, da impedire ai cittadini la possibilità di assistere alle sue riunioni anche a costo di farlo barricandosi dietro schieramenti di polizia. Un atteggiamento che fa sorgere seri interrogativi sulle ragioni profonde di tale paura del confronto e della partecipazione e sui motivi dell’inerzia delle istituzioni che erogano i finanziamenti pubblici e ne controllano l’utilizzo.
USB, nel ribadire la sua decisione a proseguire nella vertenza per la riassunzione del suo delegato licenziato, valuta con favore la proposta per l’avvio di un dialogo al fine di allargare la partecipazione alla vita della BNS, che non potrà non vedere coinvolta la nostra organizzazione sindacale, che di tale necessità è stata la prima a farsi carico, e gli oltre 200 cittadini le cui domande di ammissione giacciono nei cassetti della BNS.

 

9. januarja 2014 od 18. do 20. ure je bila na Korzu G. Verdi 51 v Gorici, pred sedežem knjižnice D. Feigel, v kateri se je odvijal občni zbor Narodne in študijske knjižnice (NŠK), protestna manifestacija, ki jo je naš sindikat organiziral, da bi zahteval

  • POPOLNITEV OSEBJA S PONOVNO ZAPOSLITVIJO NAŠEGA ČLANA, KI JE BIL NEPRAVIČNO ODPUŠČEN
  • TAKOJŠNJE PONOVNO ODPRTJE S POLNO OPERATIVNOSTJO ODSEKA ZA ZGODOVINO
  • SPREJEM V ČLANSTVO NŠK NOVIH PROSILCEV
  • ZAMENJAVO VODSTVENE STRUKTURE, DA SE ZAGOTOVI PREGLEDNOST, NADZOR IN SODELOVANJE PRI UPRAVLJANJU NŠK

Na manifestaciji, ki jo je označevalo borbeno a mirno vzdušje, je sodelovalo okoli 30 koordinatorjev, aktivistov, simpatizerjev sindikata in prosilcev za sprejem v članstvo NŠK.
Kar se tiče občnega zbora NŠK se je ta odvijal ob prisotnosti precejšnjega števila policistov in za zaprtimi vrati, ker je peščica članov, prisotnih na zborovanju, odločila (ob prisotnosti pomembnih izrazov nestrinjanja), da se izloči iz dvorane vse, ki niso na sedanjem seznamu članov. Zbor ni sploh vzel v poštev poziva pomebnih manjšinskih organizacij za odgoditev zborovanja za to, da bi lahko zagotovili prisotnost v članstvu in v vodstvu NŠK vseh različnih komponent slovenske manjšine, in nestrinjanje nekaterih navzočih članov ter je izvolil novi Upravni odbor.
Naš sindikat ugotavlja, da kulturno in znanstveno ustanovo javnega značaja, ki živi le od javnih sredstev, upravlja vse bolj samovoljno vse ožja skupina, ki si polni usta o potrebi po širitvi sodelovanja in večje odprtosti, v resnici pa se tako boji soočanja z ljudmi, da je zavrnila čez 200 prošenj za sprejem v članstvo, da je navadnim smrtnikom onemogočila, da prisostvujejo njenim sestankom tudi za ceno tega, da se skriva za barikado policistov. Gre za odnos, ki vzbuja resna vprašanja o pravih razlogih take bojazni pred soočanjem in sodelovanjem ter o vzrokih neukrepanja ustanov, ki nakazujejo javna sredstva in nadzorujejo njihovo uporabo.
USB potrjuje odločnost, da nadaljuje v dejavnostih za ponovno zaposlitev sindikalega predstavnika, ki je bil odpuščen, in izraža pozitivno oceno o predlogu za uvod dialoga s ciljem širitve participacije pri življenju NŠK, pri katerem ne smejo nikakor izostati naša sindikalna organizacija, ki je prva nakazala to potrebo, ter več kot 200. oseb, katerih prošnje za včlanitev še vedno ležijo v predalih NŠK.

Trieste / Trst, 10.1.2014
Contatti / Stiki: 349 501 5941