BAZNA SINDIKALNA UNIJA (BSU) V SLOVENSKEM DRŽAVNEM ZBORU - U.S.B. RICEVUTA AL PARLAMENTO DI LUBIANA

Trieste -

V preteklih tednih je Bazna Sindikalna Unija (BSU) Furlanije Julijske krajine posredovala Predsednici Avtonomne dežele Furlanija Julijska krajina, svetovalskim skupinam Deželnega sveta, ministroma za Kulturo in za Slovence v zamejstvu in po svetu Republike Slovenije ter poslanskim skupinam v Državnem zboru Republike Slovenije opomnik o nekaterih kritičnih vidikih upravljanja Narodne in študijske knjižnice (NŠK), zaprtja njenega Odseka za zgodovino ter neupravičljivega odpusta našega sindikalnega predstavnika.

 

Na povabilo poslanska skupina Nove Slovenije se je delegacija BSU Furlanije Julijske srečala danes, 6.4.2014, v prostorih Državnega zbora v Ljubljani s poslanko Ljudmilo Novak, bivšo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu.

 

Po zahvali poslanki, za odziv in vabilo, je delegacija BSU podčrtala pomen, ki ga ima NŠK, še posebej pa njen Odsek za zgodovino, kot nujen del kulturne dediščine ne le slovenske manjšine v Italiji, ampak celotne skupnosti dežele F-JK in vsega slovenskega naroda.

 

Predstavnika BSU sta nato poslanki podrobneje prikazala resnost situacije v zvezi z upravljanjem NŠK ter podčrtala, da ni mogoče uničenja Odseka za zgodovino in odpusta našega predstavnika nikakor opravičiti z neobsotječimi finančnimi problemi ustanove. Delegacija BSU je na koncu ponovila, da je nujno, da se nakazovalci javnih sredstev, ki so edini vir delovanja NŠK, aktivirajo, da zagotovijo preglednost upravljanja ustanove in obnovo, s ponovno zaposlitvijo nepravično odpuščenega uslužbenca, polne operativnosti Odseka za zgodovino. Sindikalna predstavnika sta tudi poudarila, da bi v nasprotnem primeru bila BSU primorana poseči po novih ukrepih za to, da obvaruje delovna mesta in zagotovi korektno uporabo javnih sredstev.

 

Poslanka Ljudmila Novak, članica Komisije državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, je vzela na znanje prikazano zapleteno situacijo, ki zadeva med drugim tudi javna stredstva, ki jih nakazuje Republika Slovenija, in se je obvezala, da bo vprašanje NŠK prenesla v obravnavo pristojnih institucijonalnih organov.

 

BSU izraža zelo pozitivno oceno današnjega srečanja, saj je prvič, da najvišje slovenske ustanove jemljejo v obravnavo probleme, na katere že dalj časa opozarja Bazna Sindikalna Unija.

 

Nelle settimane passate USB Friuli Venezia Giulia ha fatto pervenire alla Presidente della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, ai gruppi consiliari del Consiglio regionale, ai Ministri della Cultura e degli Sloveni nel Mondo della Repubblica di Slovenia, nonché ai gruppi parlamentari del parlamento della Repubblica di Slovenia un promemoria su alcune criticità nella gestione della Biblioteca nazionale slovena e degli studi (BNS), della chiusura della sua Sezione storia e del ingiustificato licenziamento di un nostro rappresentante sindacale.

 

Su invito del Gruppo parlamentare del partito “Nova Slovenija” una delegazione di USB Friuli Venezia Giulia ha avuto oggi, 6.4.2014, un incontro a Lubiana, presso il Parlamento sloveno, con la parlamentare on. Ljudmila Novak – ex Ministro per le minoranze slovene e gli sloveni nel mondo.

 

Dopo aver ringraziato la parlamentare dell’invito, nel corso dell'incontro la delegazione di USB ha sottolineato l'importanza della BNS, ed in particolare della sua Sezione storia, quale parte imprescindibile del patrimonio culturale non solo della minoranza slovena in Italia, ma dell'intera comunità regionale del FVG e del popolo sloveno tutto.

 

I rappresentanti di USB hanno poi dettagliato alla parlamentare la gravità della situazione riguardante la gestione della BNS, sottolineando come lo smantellamento della Sezione storia ed il licenziamento del nostro rappresentante non possano in alcun modo essere giustificati con inesistenti problemi finanziari. La delegazione di USB ha infine ribadito la necessità che gli erogatori dei fondi pubblici di cui esclusivamente vive la BNS si attivino al fine di garantire la trasparenza della gestione e la riattivazione piena, con la riassunzione del dipendente ingiustamente licenziato, della Sezione storia e ha sottolineato come in caso contrario USB si vedrà costretta a fare ulteriori passi al fine di tutelare i livelli occupazionali e la corretta gestione dei fondi pubblici.

 

L’On. Novak – componente della Commissione parlamentare per le minoranze slovene e gli sloveni nel mondo – dopo aver preso atto della complessa situazione rappresentata da USB, che coinvolge – tra l’altro - i finanziamenti pubblici erogati dalla Repubblica di Slovenia, si è impegnata ad investire della questione della BNS i competenti Organismi istituzionali.

 

USB valuta molto positivamente l’odierno incontro che per la prima volta vede l’interessamento delle massime Istituzioni slovene nei confronti delle problematiche sollevate dal Sindacato di Base.